Voorwaarden

Huurvoorwaarden SPOTtracker.NL

 

Artikel 1. Definities

 

“Verhuurder”: SPOTtracker.NL te Oisterwijk

“Huurder”: Partij die een SPOT tracker in huur neemt volgens de voorwaarden van deze overeenkomst.

“Apparatuur”: Voorwerp in huur gegeven zoals opgesomd op de desbetreffende factuur, alsmede alle bij de voornoemde voorwerp behorende accessoires, verpakkingsmateriaal en onderdelen.

 

Artikel 2. Weigeringrecht verhuurder

 

Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. De verhuurder verstrekt geen inlog codes aan derden, zoals I’m here – Owaka. Ook niet op wens van de huurder.

 

Artikel 3. Staat van de apparatuur

 

Huurder heeft het recht om de apparatuur voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of de apparatuur na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt de apparatuur geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.

 

Artikel 4. Levering

 

De apparatuur kan bij verhuurder worden afgehaald. De apparatuur kan door de verhuurder opgestuurd worden, kosten zijn voor de huurder. Niet nakomen van de levertijd kan nooit aanspraak gedaan worden op schadeloosstelling ,ook niet na eventuele ingebrekestelling door de huurder.

 

Artikel 5. Duur van de overeenkomst.

De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de huurder de apparatuur in ontvangst neemt en eindigt op het tijdstip waarop de apparatuur in ontvangst wordt genomen door de verhuurder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

Artikel 6. Annulering

 

Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert: 1. Minimaal 14 werkdagen voor de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden;2. Minimaal 7 werkdagen voor de aanvang van de huurperiode is huurder 1 week huurprijs verschuldigd; 3. Na aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs met een maximum van 2 weken verschuldigd.

 

Artikel 7. Niet tijdige terugbezorging

 

De huurder zorgt ervoor dat de apparatuur bij de verhuurder geretourneerd  wordt binnen twee dagen na afloop van de huurperiode.  Terug brengen geschiedt op kosten van de huurder.

Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt de schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs.

 

Artikel 8. Tarieven en Waarborg

 

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huur en de borgstelling zoals afgesproken in het huurcontract contant en volledig vòòr levering te voldoen. Deze borgstelling wordt volledig teruggegeven zodra de apparatuur aan de verhuurder wordt terugbezorgd zonder eventuele schade binnen de afgesproken huurperiode. Eventuele gebruikte verbruiksartikelen zoals batterijen en sms’jes worden afgetrokken van de borgstelling.

 

Artikel 9. Gebruik en doeleinden

 

De huurder zal als een goed huurder voor de apparatuur zorg dragen, de apparatuur doelmatig beveiligen en gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften. De huurder gebruikt, onderhoudt en verzorgt de apparatuur als een goede huisvader.

De huurder mag de apparatuur noch overdragen noch onderverhuren. De huurder verbindt zich ertoe de apparatuur niet aan te wenden voor doeleinden die illegaal zijn.

 

 

Artikel 10. Storing en onderhoud

 

Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur.

Als de huurder de apparatuur terugbezorgt in vuile of slecht onderhouden staat (niet te wijten aan een normaal huurgebruik) die een speciaal onderhoud of reiniging vereist, is de huurder verplicht de kosten te dragen voor dit eventuele onderhoud of reiniging, uitgevoerd door een professioneel bedrijf.

 

Artikel 11. SOS GEOS alarm centrale

 

De SOS knop is verbonden aan de GEOS alarm centrale. De kosten die voortkomen uit het gebruik, of misbruik van de SOS knop zijn geheel voor rekening van de huurder. De huurder is vooraf op de hoogte of zijn (reis)verzekering deze alarmcentrale dekt. Acties uitgevoerd door de GEOS alarm centrale zijn niet gedekt en komen voor rekening van de huurder.

 

Artikel 12. Beschadiging, diefstal en wegraken apparatuur

 

Indien de huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, de apparatuur aan verhuurder terug te bezorgen, (bijvoorbeeld bij diefstal of verlies)  dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de apparatuur en eventuele abonnementen, onverkort het gestelde in artikel 7.

 

Artikel 13. Verantwoordelijkheid instellingen.

 

De huurder geeft door middel van het invullen van formulier “Instellingen SPOT tracker” door aan de verhuurder welke informatie verstuurd wordt. Zowel voor de knop “OK”, “Custom” , “Help” en “SOS” dient contact gegevens aangeleverd te worden, alsmede een (persoonlijke) boodschap. Voor de SOS knop dient additionele informatie doorgegeven te worden zoals medicatie, allergieën. De huurder is verantwoordelijk voor de juistheid van aangeleverde gegevens. Ter controle zal de verhuurder een screendump per mail versturen naar de huurder. De huurder dient deze voor gebruik van de apparatuur te controleren. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd. De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foute berichtgeving.

 

 

Artikel 14. Dekking

 

De huurder controleert zelf op http://www.findmespot.eu/en/index.php?cid=109 of de spot dekking heeft in het gebied waar hij naar toe gaat. Dit is geheel de verantwoordelijkheid van de huurder.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid.

 

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de SPOT tracker.

 

Artikel 16. Van toepassing zijnde recht

 

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.